Thai Version English Version
ไทย English

 
 
 
 
 
  บริษัท ม้าเร็ว จำกัด ประกอบธุระกิจประเภทขนส่งและ
บริการในรูปแบบของบุคลากร เพื่อจัดส่งบุคลากรไปตามบริษัท
หรือหน่วยงานของลูกค้าที่มีการว่าจ้างตามสัญญา การจัดส่ง
พนักงานของบริษัท ม้าเร็ว ไปประจำหน่วยงานต่างๆมีอยู่หลาย
ประเภทแต่ละประเภทมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน
แบ่งออกเป็นประเภทดังต่อไปนี้   
 
 


การให้บริการพนักงานขับรถ บริษัท ม้าเร็ว มีการจัดส่งพนักงานขับรถทั่วไป เช่น ขับรถ
ผู้บริหารทั้งชาวต่างชาติและผู้บริหารคนไทย หรือจะเป็นพนักงานขับรถส่งของ ซึ่งเรา
สามารถจัดส่งพนักงานขับรถไปประจำหน่วยงานต่างๆ ถ้าบริษัทลูกค้าขอใช้บริการมา
ในด้านความรู้ความสามารถของพนักงานขับรถ บริษัทได้จัดมาตรฐานในการฝึกอบรม
พนักงานขับรถให้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญอยู่เสมอ เช่น

   
- การอบรมเรื่องเส้นทางในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด สถานที่สำคัญที่พนักงาน
ขับรถควรรู้ ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
- กฎระเบียบ และเครื่องหมายจราจรที่พนักงานขับรถควรเรียนรู้และนำไป
ปฏิบัติจริง
- การอบรมมารยาท กิริยาวาจา
- การดูแลบำรุงรักษายานพาหนะของลูกค้า
   
สิ่งเหล่านี้เป็นหลักการที่พนักงานขับรถพึงปฏิบัติอยู่เสมอเพื่อให้มีความชำนาญ บริษัทได้
ให้ความสำคัญของพนักงานขับรถในทุกขั้นตอนของการอบรม
 

การให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร บริษัทมีการฝึกอบรมในเรื่องเส้นทางการทำงาน
การติดต่อประสานงาน และเรื่องของเวลา เพราะว่าการรับหรือส่งเอกสารจะต้องมีความ
รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้เอกสารถึงมือลูกค้าได้รวดเร็วและตรงตามเวลาที่กำหนด และ
บริษัทยังมีบริการรับ-ส่งเอกสารด่วนตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป หรือบริษัทลูกค้ามีความประสงค์
จะใช้บริการแบบรายวัน เราก็พร้อมที่จะให้บริการกับลูกค้านั้นๆ
 

การให้บริการพนักงานคีย์ข้อมูล บริษัทจะมีการฝึกอบรมเรื่องการปฏิบัติงานมากเป็นพิเศษ
เพราะการคีย์ข้อมูลของลูกค้าจะต้องมีความระมัดระวัง ความรอบคอบและต้องมีความ
เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆจะได้ไม่มีข้อผิดพลาด หรือ
ผิดพลาดไม่ได้ พนักงานแต่ละคนบริษัทจึงเน้นการอบรมภาคปฏิบัติเป็นพิเศษ เพราะเรา
ถือว่าข้อมูลของลูกค้าเป็นส่วนสำคัญของลูกค้าจึงต้องมีความรอบคอบ เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด
 

การให้บริการพนักงานทำความสะอาด บริษัทจะมีการฝึกอบรมการทำความสะอาดที่
ถูกต้องและรวดเร็ว เพราะการทำความสะอาดสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะสำนักงาน หรือ
ห้องทำงานเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้ที่มาติดต่อ
 
   

SpeedHorse.co.th Copyright 2006  
ที่ตั้ง : 601/25 ซอยรามคำแหง 39 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
โทร. : 662-934-4709-10   โทรสาร : 662-934-4860 Admin only