Thai Version English Version
ไทย English

       
      บริษัท ม้าเร็ว จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากความคิดริเริ่มของ
คุณพัชนี ลีนะเปสนันท์ ซึ่งได้ประสบการณ์จากที่เคยได้ร่วมงาน
กับบริษัทแห่งหนึ่งและเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรื่อยมา โดยได้
เรียนรู้ระบบการทำงานทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง จึงได้เก็บ
ข้อมูลต่างๆที่ได้ประสบมา นำมาแก้ไขปรับปรุงด้วยความมุ่ง
หวังที่จะจัดตั้งบริษัทของตนเองและด้วยความตั้งใจจริงจึง
ได้จัดตั้งบริษัท ม้าเร็ว จำกัด เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2538
โดยตั้งอยู่ที่ 601/25 ซอยรามคำแหง 39 ถนนเทียนร่วมมิตร
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง การุงเทพฯ 10310

      คุณพัชนี ลีนะเปสนันท์ ได้เข้ารับหน้าที่บริหารงานใน
ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยได้นำประสบการณ์ที่ได้
สะสมมาใช้ในการบริหารให้มีคุณภาพ สร้างความมั่นใจและ
ประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทลูกค้าที่ใช้บริการ บริษัท ม้าเร็ว
ได้บริการจนเป็นที่ไว้วางใจของบริษัทลูกค้าตลอดระยะเวลา
10 ปี และยังคงไม่หยุดนิ่งได้พัฒนาระบบการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญอยู่ตลอดเวลา
เพราะเราตระหนักถึงผลประโยชน์ของบริษัทลูกค้าอยู่เสมอ
 
 
download


    บริษัท ม้าเร็ว มีหลักการบริหารและดำเนินงานให้สอดคล้องกับหน่วยงานหรือบริษัท
ลูกค้า โดยมีแนวทางในการรองรับกรณีบุคลากรทดแทน ซึ่งช่วยให้งานที่ดำเนินอยู่ไม่เกิด
ช่องว่างและสามารถดำเนินต่อเนื่องไปได้ด้วยดี
    
     การสับเปลี่ยนเมื่อพนักงานของบริษัทไม่มีประสิทธิภาพทางบริษัทจะอำนวยความ
สะดวกในการสับเปลี่ยนเพื่อให้ได้พนักงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานและไม่สร้าง
ปัญหาให้กับบริษัทลูกค้า

   
    การชดเชยค่าปรับตามสัญญา เช่น กรณี บริษัท ม้าเร็ว
ไม่มีการจัดส่งพนักงานไปแทนพนักงานประจำที่หยุดงาน
ทางบริษัทยินยอมให้บริษัทลูกค้ามีการปรับตามสัญญาที่
ตกลงกัน

    บริษัท ม้าเร็ว ได้เล็งเห็นและพยายามรองรับปัญหา
ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทลูกค้าไว้อย่างลงตัวและไม่มี
การเอาเปรียบลูกค้าแต่อย่างใด และยังคงให้บริการ
ครอบคลุมถึงรายย่อย เช่น งานรายวัน รายเดือน และ
รายปี
 
 

    บริษัท ม้าเร็ว ประกอบธุระกิจประเภทขนส่งและบริการในรูปแบบของบุคลากร เพื่อจัดส่ง
บุคลากรไปตามบริษัทหรือหน่วยงานของลูกค้าที่มีการว่าจ้างตามสัญญา การจัดส่งพนักงาน
ของบริษัท ม้าเร็ว ไปประจำหน่วยงานต่างๆมีอยู่หลายประเภท แต่ละประเภทมีบุคลากร
ที่เชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน แบ่งออกเป็นประเภทดังนี้
 
1. พนักงานขับรถ (รถทุประเภท - รถผู้บริหารไทยและต่างชาติ)
2. พนักงานธุรการ และพนักงานคีย์ข้อมูล
3. พนักงานรับ - ส่งเอกสาร
4. แม่บ้าน
5. พนักงานรักษาความปลอดภัย
 
การรับโอนพนักงานของผู้ว่าจ้างที่มีพนักงานชั่วคราว
โดยทางบริษัทจะรับหน้าที่ในการบริการและพนักงาน
โดยตรงและบริษัทม้าเร็ว ยังให้บริการเป็น รายวัน ,
รายเดือน , รายสัปดาห์ โดยแบ่งจำแนกแต่ละสายงาน
 
   

SpeedHorse.co.th Copyright 2006  
ที่ตั้ง : 601/25 ซอยรามคำแหง 39 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
โทร. : 662-934-4709-10   โทรสาร : 662-934-4860 Admin only